Adatvédelmi tájékoztató

Coaching keretében végzett adatkezeléséről

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

1. Az adatkezelő megnevezése

Név: Virágh Anna Mária
Cím: 9422, Harka, Soproni u. 46.
Telefonszám: 06308255644
E-mail cím: info@viraghanna.hu viraghann@gmail.com

2. A kezelt személyes adatok köre és azok forrása

A kezelt adatok köre kiterjed a coachingon részvétel keretében megismert adataira, így különösen a nevére, munkahelyére, beosztására, foglalkozáson közölt adataira.

Az adatok forrása az Ön adatszolgáltatása.

Amennyiben a kezelt érintetti adatokban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 1. pontban megadott kapcsolattartó személyeknek.

3. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az Adatkezelő az Ön kifejezett és önkéntes hozzájárulása (az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) alapján coaching nyújtása céljából kezeli a nevét, munkahelyét, beosztását, coaching keretében közölt adatait. Az adatszolgáltatás önkéntes, de az adatok illetve a hozzájárulás hiányában nem tud a coachingon részt venni.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a coachingon részvétel idejéig tart.

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás

Az adatokatcsak az Adatkezelő ismerheti meg, akit a megismert személyes adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.

Az Adatkezelők a személyes adatokat más címzett számára nem továbbítja vagy teszi megismerhetővé.

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjaaz érintettszemélyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

7. Az érintettek jogai és gyakorlásuk

7.1. Az érintett jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan azáltalános adatvédelmi rendelet15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni (hozzáférési jog), ideértve különösen azt, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy

 • mely személyes adatait,
 • milyen célból és jogalappal,
 • milyen forrásból gyűjtve kezeli;
 • mennyi a tárolás tervezett időtartama vagy melyek az időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Adatkezelő kinek, mikor, mely személyes adataihoz biztosítotthozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; valamint
 • az érintett milyen jogokkal, panasztételi és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során.

7.2. Az érintett jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke alapján (helyesbítéshez való jog).

7.3. Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikk értelmében jogosult személyes adatai törlésére (törléshez való jog), ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Nem kerül sor az adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • jogi kötelezettség teljesítése, vagy közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést.

7.4. Az érintett jogosult az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkben meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni (korlátozáshoz való jog), ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak azérintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5. Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Adatkezelőtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).

7.6. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.7. Az érintett a jogait az 1. pontban megjelölt személy elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Adatkezelőlegkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap.

8. Panasztétel és jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 1. pontban megjelöltszemély elérhetőségein teheti meg. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni, aztaz 1. pontban megjelölt személynek címezve teheti meg.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, aNemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu) fordulhat.

Az adatvédelmi jogainak megsértése esetén bírósághoz is fordulhat,a pert– választásaszerint – alakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.